Zadowolenie i zaufanie Klientów jest naszym głównym celem. Ekoplast zamierza utrzymać pozycję przedsiębiorstwa solidnego, gwarantującego profesjonalne i terminowe wykonanie wyrobu o wysokiej jakości, spełniającego wszystkie wymagania Klienta.

 

Powyższe cele chcemy realizować przez:

→ pozyskiwanie zaufania Klientów realizując ich oczekiwania;

utrzymanie i rozwijanie statusu profesionalnego producenta narzędzi;

ciągłe rozwijanie metod projektowania, wytwarzania, kontroli jakości oraz obsługi Klienta;

zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności produkowanych wyrobów.

 

Drogą do realizacji powyższych celów jest:

nieustanne rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością;

prowadzenie analiz zadowolenia Klienta i działania na rzecz jego poprawy,

 

sygnalizowanie na każdym poziomie znaczenia spełnienia wymagań Klientów,

stworzenie warunków zaangażowania pracowników w poprawę procesu wytwarzania;

rozwój i stała poprawa współpracy z dostawcami, Klientami i innymi stronami mającymi wpływ na naszą działalność;

tworzenie warunków stałego podnoszenia kwalifikacji i motywowania pracowników;

ustawiczne wdrażanie innowacyjności wynikającej z postępu technicznego;

planowanie, zarządzanie oraz ulepszanie procesów i ich powiązaniami

prowadzenie systematycznej oceny skuteczności procesów, połączone z ciągłym ich doskonaleniem;

prowadzenie procesu produkcyjnego w sposób przyjazny dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników;

zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów i zobowiązań.

 

 

Wdrożenie i przestrzeganie przyjętej polityki jakości ma zapewnić zadowolenie Klientów, od których zależy przyszłość fabryki i satysfakcja pracowników.

 

Przedstawioną politykę jakości ustanawiam i wdrażam do realizacji.

Roman Glazik

 

 

 

 

PROCEDURY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 

Z powodu rosnących wymagań rynku, firmy powinny stale dbać o podnoszenie jakości produkowanych przez siebie wyrobów.

Uzyskiwana jakość, nie może być wynikiem przypadkowych działań, tylko zaplanowanej i sumiennie realizowanej polityki mającej na celu utrzymanie wysokiego i niezmiennego poziomu wytwarzania wyrobów. Proces produkcji każdej formy i realizowanie polityki zarządzania jakością w naszym przypadku rozpoczyna się już na etapie projektowania. Ze względu na fakt iż produkcja każdej formy wtryskowej jest wytwarzaniem prototypu, wymagania stawiane naszej firmy co do jakości wyrobu finalnego są szczególnie wysokie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, jak i nowoczesnego parku maszynowego jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel jakościowy produktu.

 

 

Etap Projektowo-Technologiczny

 

 

Wykonanie każdej formy wtryskowej - jako złożonego technicznie produktu, od samego początku realizowane jest z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Projekt formy powstaje przy pomocy najnowszych systemów CAD, takich jak Unigraphics, Autodesk Inventor. Systemy te oprócz samego zaprojektowania formy umożliwiają również dokonanie pewnych symulacji zarówno działania formy jak i procesu wtrysku.

 

 

Przygotowany tak projekt przekazywany jest po kontroli do działu technologicznego, gdzie również przy pomocy oprogramowania CAM tworzone są programy sterujące obrabiarkami. Dzięki połączeniom sieciowym, gotowe programy przekazywane są bezpośrednio do komputerów sterujących maszynami. Takie powiązanie działów konstrukcyjno-technologicznych z działem produkcji umożliwia skrócenie do minimum czasu wytwarzania elementów form wtryskowych.


 

Etap Produkcji

W celu  zachowania wysokich norm jakości produkowanych elementów niezbędne jest posiadanie nowoczesnego parku maszynowego, w którym większa cześć maszyn sterowana jest numerycznie. EKOPLAST jako firma z wieloletnią tradycją, przez cały okres swojego istnienia, zabiega o utrzymanie parku maszynowego na najwyższym poziomie. Stałe rozwijanie posiadanego parku maszynowego daje nam gwarancje spełnienia najbardziej złożonych oczekiwań naszych Klientów. W celu poszerzenia posiadanego parku EKOPLAST wdraża projekt współfinansowanych z środków Unii Europejskiej. (Więcej na ten temat w dziale środki unii)

 

Etap Kontroli Jakości

Na każdym etapie produkcji form wtryskowych kontrolowana jest zarówno jakość wytwarzanych elementów, zgodność z dokumentacją projektowo-technologiczną i zgodność z harmonogramem produkcji. Dzięki takiemu podejściu, EKOPLAST uzyskuje zamierzoną - wysoką jakość produkowanych form wtryskowych. Stała kontrola jakości dokonywana jest między innymi dzięki temu, że centra obróbkowe wyposażone są w specjalne głowice pomiarowe umożliwiające dokonania pomiarów sprawdzających bezpośrednio na stanowisku obróbki.

 

Etap Testów

Po zakończeniu produkcji, każda forma wtryskowa przechodzi testy produkcyjne w naszym specjalnie do tego zbudowanym dziale wtryskarek. Dysponując szeroką gamą wtryskarek możemy dokonywać prób wszystkich naszych form.

Wytworzone dzięki tym narzędziom wypraski przechodzą ostateczną kontrolę, włącznie z badaniami mikroskopowymi, które są ostatecznym dowodem uzyskania zamierzonej  jakości produkcji. Wszystkie procesy, które prowadzą do wytworzenia formy wtryskowej, w całym cyklu produkcyjnym, poddawane są kontroli. Takie podejście gwarantuje zachowanie wysokich norm jakości.