Szanowni Państwo

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, firma EKOPLAST Systemy Komputerowe chcąc spełnić obowiązek informacyjny w tej kwestii przesyła podstawowe informacje.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Pozdrawiamy
Zakład Narzędziowy EKOPLAST Roman Glazik


Administrator Państwa danych osobowych jest:
Zakład Narzędziowy EKOPLAST Roman Glazik  z siedzibą w Bydgoszczy („EKOPLAST”), pod adresem ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej   NIP: 554-126-33-05, numer REGON: 091319280  tel.: + 48 52 372 37 72 Tel/Fax + 48 52 372 37 72  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd uzyskaliśmy Państwa dane:

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. Bezpośrednio od Państwa, gdy podaliście ja nam na potrzeby naszej współpracy
 2. Ze źródeł dostępnych publicznie (Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł.
 3. Od firmy lub instytucji, która zawarła z EKOPLAST umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 4. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z EKOPLAST, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 5. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.


Jakie dane są przetwarzane przez nasza firmę?
EKOPLAST przetwarza następujące dane:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane niezbędne do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane potrzebne do przygotowania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej  lub usługowej.

W jakim celu zamierzamy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 1. w celu realizacji działań, które musimy wykonać na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu przygotowania i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z EKOPLAST,
 3. w celu wykonania umowy zawartej z EKOPLAST na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prowadzonej działalności przez EKOPLAST, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. w celach marketingowych usług EKOPLAST,

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Podanie Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy z EKOPLAST jest konieczne do wykonania tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz w przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W innych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Czy można  cofnąć zgodę na przetwarzanie i jak tego dokonać?

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej EKOPLAST może nastąpić w każdej chwili bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

W tym celu wystarczy zadzwonić, wysłać e-mail lub też przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Jeżeli wyrażą Państwo wolę cofnięcia zgody to ważne aby taka wola do nas dotarła.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem. Oznacza to w praktyce, że do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez EKOPLAST jest legalne.

W jaki sposób można się skontaktować  z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Kontakt może być telefoniczny pod numerami telefonu 48 52 372 37 72  lub pocztą elektroniczną pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zależności o wykonywanych czynności dane będą przetwarzane na podstawie:

 1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na EKOPLAST (np. wystawienie faktury),
 2. zawarcie i wykonanie umowy z EKOPLAST, na świadczone przez nas usługi,
 3. prawnie uzasadniony interes EKOPLAST (marketing bezpośredni swoich usług lub wykonanie umowy zawartej z EKOPLAST na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Jakie mają Państwo prawo w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Państwa prawo wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w stosunku do EKOPLAST, pozwala na dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania. Mają też Państwo prawo wyrazić żądanie przeniesienia danych do innego administratora danych. W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług EKOPLAST mogą Państwo wnieść sprzeciw

W jakim przypadku i komu możemy przekazać dane, a komu nie przekażemy ich na pewno?

W przypadku wyrażenia przez Państwa specjalnej zgody EKOPLAST może udostępnić Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi EKOPLAST współpracuje. (partnerzy EKOPLAST) Dotyczy to tylko tych partnerów na których Państwo wyrażą zgodę. Państwa dane mogą być wtedy ujawnione odbiorcom w postaci firm z nami współpracującymi i wykonującymi zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawsze zawierana jest umowa która zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. Lista firm współpracujących się zmienia i nie możemy przedstawić ich kompletnej listy, natomiast zawsze mogą Państwo o to zapytać.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

EKOPLAST będzie przechowywało Państwa dane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, która łączy Państwa z EKOPLAST lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz.

Po tym czasie dane będą przechowywane przez okres, który odpowiada przedawnieniu roszczeń, jakie może podnosić EKOPLAST lub podnoszone wobec EKOPLAST.

Jeżeli na administratorze będzie ciążył obowiązek prawny przetwarzania danych to będą one przetwarzane do momentu wypełnienia tego obowiązku.

Dane, które będą przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa tej zgody.

Państwa dane będą przetwarzane na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy dane te uzyskaliśmy w związku z wykonywaniem umowy zawartej z EKOPLAST na Państwa rzecz do czasu wypełnienia tego interesu.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni  produktów i usług EKOPLAST, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie można wnieść skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez EKOPLAST?

Aktualnie organem odpowiednim do przyjmowania skarg jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nie mniej jednak w najbliższym czasie właściwym organem nadzorczym może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane przez EKOPLAST nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub może wpływać na Państwa w istotny sposób.

Niezależnie od tego korzystamy na naszych stronach internetowych z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch w celach marketingowych.

www.ekoplast-zn.pl